Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Ajantasainen Fimesin rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Lataa tietosuojaseloste .pdf tästä.

Tämä on yrityksen Fimes (Tmi) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 11.01.2024. Viimeisin muutos 12.02.2024.

1. Rekisterinpitäjä

Fimes (Tmi)

Y-Tunnus: 3326708–6
Liikiäläntie 13
54920 TAIPALSAARI

[email protected]

+358 458040474

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Eeli Grén

[email protected]

+358 458040474

3. Rekisterin nimi

Fimesin markkinointi- ja asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n ja tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

 • Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen sopimussuhde
 • Rekisterinpitäjän oikeutetut edut kuten: tutkimukset, tuotteiden ja palveluiden personointi sekä asiakas- ja markkinointiviestintä ja sen kohdentaminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, .fi -verkkotunnus välitystoiminta ja markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö

Fimes kerää ja käsittelee rekisteröidyistä henkilöistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia tässä selosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin.

 • Nimi
 • Henkilötunnus / muu yksilöivä tunnus / Y-Tunnus
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, verkkosivulle välitettävistä tiedoista (IP-osoite), asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille eikä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja käsitellään ainoastaan rekisterinpitäjän organisaation sisällä. Mitään rekisteröidyn henkilötietoja ei julkaista ilman lupaa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus;

 • Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • Oikaista tietoja
 • Saada pääsy omiin tietoihin
 • Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • Rajoittaa tietojen käsittelyä
 • Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Vastustaa tietojen käsittelyä
 • Tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (1 kuukausi).