Fimes Logo Ota yhteyttä

Tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen Fimes (Tmi) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 06.03.2023. Viimeisin muutos 06.03.2023.

Rekisterinpitäjä

Fimes Tmi (Y-Tunnus: 3326708-6), Liikiäläntie 13 54920 TAIPALSAARI
[email protected]
https://fimes.fi
+358 458040474

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Eeli Grén
[email protected] tai [email protected]
+358 458040474

Rekisterin nimi

Fimesin markkinointi- ja asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n ja tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

  • Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välinen sopimussuhde
  • Lakisääteiset velvoitteet ja niiden noudattaminen
  • Rekisterinpitäjän oikeutetut edut kuten: tutkimukset, tuotteiden ja palveluiden personointi sekä asiakas- ja markkinointiviestintään ja sen kohdentamiseen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

Rekisterin tietosisältö

Fimes kerää ja käsittelee rekisterlidyistä henkilöistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia tässä

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja käsitellään pääosin ainoastaan rekisterinpitäjän organisaation sisäisesti. Mitään rekisteröidyn henkilötietoja ei julkaista ilman lupaa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (1 kuukausi).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (1 kuukausi).

Tietosuojaseloste.pdf