Fimes Logo Ota yhteyttä

Sopimusehdot

Tämä on yrityksen Fimes (Tmi) yleiset sopimusehdot, joita sovelletaan kaikissa yrityksen sopimuksissa. Laadittu 12.03.2023. Viimeisin muutos 03.06.2023.

Yleistä

Näitä sopimusehtoja sovelletaan palveluntarjoajan, Fimesin asiakkaille toimittamiin palveluihin. Jäljempänä näissä sopimusehdoissa palveluntarjoajasta (Fimes) käytetään nimitystä ”Toimittaja” ja asiakkaasta ”Tilaaja”.

Tilaus ja sopimuksen syntyminen

Tilaajan hyväksyttyä kirjallisen tai suullisen tarjouksen, katsotaan sopimuksen syntyneen. Tilaaja voi hyväksyä tarjouksen suullisesti tai kirjallisesti Toimittajalle. Pienemmissä tapauksissa erillistä kirjallista sopimusta työstä ei tarvita, ellei tilauksen luonne sitä vaadi taikka tilauksen lopullinen laskutussumma on yli 500,00 €. Kirjallisen sopimuksen solmimisesta voidaan myös keskustella Toimittajan ja Tilaajan välillä.

Ensisijaisesti kirjallinen sopimus allekirjoitetaan sähköisesti Visma Sign- sähköisellä allekirjoituksella, ellei asiasta erikseen sovita.

Asiakkaalta tarvittava aineisto ja tunnukset

Toimittaja pyytää tarvittaessa Tilaajalta aineistoa ja tunnuksia tilauksen sisällön mukaan. Aineistoa ja tunnuksia käytetään ainoastaan Tilaajan projektiin ja Tilaajalta pyydetään vain niitä tietoja, jotka projektin toteuttamiseksi ovat välttämättömiä.

  • Tilaajan tulee toimittaa pyydetyt tunnukset ja aineisto viipymättä. Tilaaja vastaa tunnusten hankkimisesta mahdollisilta palveluntarjoajiltaan, sekä tunnusten oikeudellisuudesta.
  • Toimittaja ei tallenna tilaajalta saatuja tunnuksia oletusarvoisesti, vaan ne poistetaan käytön jälkeen. Poikkeuksena jatkuvat sopimukset, joissa palveluihin tulee sopimuksen mukaan päästä tunnuksien avulla.
  • Toimittaja ei luovuta tilaajan toimittamia tunnuksia tai aineistoja oman liiketoimintaympäristön lisäksi kolmansille osapuolille ilman Tilaajan suostumusta.

Sisältö projekteissa

Tilaaja toimittaa kuvat, videot ja muut sisällöt, joita haluaa käyttää tilauksen mukaisessa lopputuloksessa. Sisältö lisätään verkkosivuille tarjouksen mukaisesti. Suunnittelupohjan tekemiseksi Toimittaja voi käyttää vapaasti käytettäviä materiaaleja referenssinä.

Käyttöoikeudet

Kaikki immateriaalioikeudet toimitettuihin vedoksiin säilyvät Toimittajalla. Tilaajalla ei ole oikeutta käyttää toimitettuja vedoksia omassa liiketoiminnassaan, julkaista vedoksia tai toimittaa muutoinkaan vedoksia kolmansille osapuolille ilman Toimittajan erillistä suostumusta tai ellei sopimuksessa tai sen luonteessa erikseen osoiteta.

Sisältövastuu

Tilaaja vastaa lähettämästään materiaalista ja verkkosivujensa sisällöstä kokonaisuudessaan. Tilaaja vastaa sisällön oikeudellisuudesta, kuvien käyttöoikeuksista tekijänoikeuksista ja lainmukaisuudesta. Tilaajalla tulee olla käyttöoikeus käyttämäänsä ja lähettämäänsä aineistoon ja aineiston tulee noudattaa sen hetkistä Suomen lakia.

Tilauksen peruminen

Tilaajalla on tyytyväisyystakuu Toimittajan palveluissa – ellei toisin mainita. Tilaus ei vielä sido Tilaajaa ja Tilaajalla on oikeus mallivedosten nähtyään peruuttaa tilaus tyytyväisyystakuuseen vedoten. Mikäli Tilaaja peruu tilauksen tyytyväisyystakuuseen vedoten ja on jo maksanut kokonaissuorituksen tai osasuorituksen työstä, Toimittaja palauttaa ennakkoon maksetun summan Tilaajan pankkitilille. Tyytyväisyystakuu katsotaan toteutuneeksi ja tyytyväisyys osoitetuksi, jos Tilaaja hyväksyy toimittajan esittämät vedokset ja niitä lähdetään jatkokehittämään Tilaajan toiveiden mukaisesti.

Mikäli Tilaaja tyytyväisyystakuun umpeutumisen jälkeen vaatii tilauksen perumista, joutuu Tilaaja maksamaan siihen asti toteutuneen työn osasuorituksena, joka sopimuksen luonteen mukaan on puolet sopimuksen mukaisesta loppuhinnasta. Toimittaja laskuttaa Tilaajaa sopimusehtojen maksuehtojen mukaisesti.

Maksuehdot

Kaikissa palveluissamme maksuehto on 14 päivää netto. Mikäli Tilaaja ei maksa laskuamme eräpäivään mennessä, lähetämme maksumuistutuksen. Mikäli Tilaaja ei reagoi maksumuistutukseen, siirrämme laskun perintätoimistolle. Kaikki saatavamme ovat perintäkelpoisia, mikäli Tilaaja ei reklamoi laskua laskussa mainitun huomautusajan kuluessa. Tilaaja vastaa perintäkuluista kokonaisuudessaan, mikäli jättää laskun reklamoimatta tai suorittamatta.

Laskutus

Kuukausihinta-pohjaisissa tilauksissa laskut lähtevät normaalisti kuukauden toisena päivänä ja niissä on 14-päivän maksuaika.

Toimittaja laskuttaa Tilaajaa, kun sopimuksen mukainen työ on toteutettu. Tilauksen luonteesta riippuen, kun työ on valmis, toimitetaan Tilaajalle loppuraportti, joka kattaa kaikki toimet, joita Toimittaja on toteuttanut. Loppuraportti pitää sisällään myös kaikki tunnukset salasanoineen ja tiedon mikäli Tilaajan nimiin on rekisteröity käyttäjätilejä tai muita palveluja.

Päivitys- ja ylläpitotuki

Toimittaja sisällyttää oletusarvoisesti kaikkiin verkkosivu-, verkkokauppa- ja webhotellitilauksiin X ajan ylläpitotuen, jonka kokonaisaika mainitaan sopimuksessa. Päivitys- ja ylläpitotuki pitää sisällään pienet muutos- ja korjaustyöt ainoastaan sopimuksessa mainittuihin ja tilattuihin palveluihin, kuten esimerkiksi verkkosivuille. Toimittaja vastaa, että tuen alaiset palvelut pysyvät ajan tasalla ja ilmoittaa viipymättä, mikäli niissä esiintyy ongelmia.

Mikäli Tilaaja haluaa toteuttaa suurempia muutoksia, joiden luonne ei sovi päivitys- ja ylläpitotuen alaisuuteen, on Toimittajalla oikeus laskuttaa työtunneista hinnastonsa mukaisesti. Toimittaja ilmoittaa, mikäli Tilaajan pyytämä muutos kustantaa erikseen.

Tilaajan vastuut

Tilaaja on vastuussa kaikesta lähettämästään aineistosta. Tilaajan vastuuksi katsotaan myös aineisto, jota Tilaajan pyynnöstä käytetään suunnittelussa.

Tilaajalla on vastuu reagoida Toimittajan sähköpostitse tai muulla kirjallisella tavalla esittämiin pyyntöihin. Pyynnöiksi luetaan vedosten ja ehdotusten hyväksyminen tai kommentoiminen sekä muu suunnittelun tai toteutuksen kannalta tärkeät pyynnöt. Tilaajan tulee reagoida Toimittajan pyyntöihin 14 päivän kuluessa pyynnön lähettämisestä. Mikäli Tilaajaa ei tavoiteta edellä mainitun ajan kuluessa on Toimittajalla oikeus laskutta siihen asti tekemästään työstä vedoten työn viivyttämiseen, ellei Tilaaja perustele syytä viivytykselle.

Tilaaja on vastuussa tarjouksessa olevien yhteystietojensa oikeudellisuudesta ja on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Toimittajalle, mikäli yhteystiedoissa tapahtuu muutoksia.

Tilaajan katsotaan hyväksyneen työn, jos Tilaaja ottaa kyseisen työn tai osia siitä käyttöönsä tai ilmoittaa Toimittajalle hyväksyneensä projektin suunnittelun.

Tilaajan katsotaan hyväksyneen lopullisesti verkkosivutoteutuksen ja verkkokaupat sekä saman luonteiset työt, jos Tilaaja ei reklamoi toimittajalle 14 päivän sisällä työn julkaisusta.

Tilaaja on vastuussa kaikesta materiaalin, verkkosivujen, verkkokauppojen ja muiden töiden käytöstä omassa toiminnassaan. Toimittaja ei ole vastuussa mitä lopputöillä tehdään.

Toimittajan vastuut

Toimittajan palvelussa voidaan katsoa olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa tarjouksessa sovitusta määritelmästä sisällöltään tai ominaisuuksiltaan ja virhe haittaa olennaisesti palvelun käyttöä.

Tilaaja on velvollinen huomauttamaan virheestä heti sen havaittuaan. Toimittajalla on oikeus ensisijaisesti korjata virhe ja saattaa palvelu tarjouksessa sovitun mukaiseksi. Toimittajan vastuu rajoittuu enintään palvelun tuottamisesta perittyihin maksuihin. Toimittaja ei vastaa välillisistä vahingoista, joita tilaajalle voi aiheutua palvelun käytöstä tai toimituksen myöhästymisestä.

Palvelintila (webhotellit)

Toimittaja myy ja ylläpitää verkkohotellipalvelua. Palvelimet sijaitsevat Suomessa ja on vuokrattu yritykseltä Hetzner. Palvelimilla on käytössä cPanel ja WHM hallintajärjestelmät, joiden kautta asiakkaille voidaan luoda omat tunnukset palvelimille.

Verkkohotellisopimuksia tarjotaan kolmen (3kk), kuuden (6kk) ja kahdentoista (12kk) kuukauden määräaikaisilla sopimuksilla. Tilaajan tilatessaan verkkohotellin, sitoutuu Tilaaja täten maksamaan koko sopimuskauden, vaikka jälkikäteen peruuttaisi sopimuksen. Tilaajan tilattua palvelun, toimittaa Toimittaja siihen liittyvät tunnukset viipymättä Tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Toimittaja opastaa Tilaajaa pyydettäessä palvelun käytössä. Oletusarvoisesti Toimittaja hoitaa tekniset toimet palvelimella.

Kun sopimuksen päättymiseen on aikaa seitsemän vuorokautta (7pv/viikko), ilmoitetaan sopimuksen päättymisestä sähköisesti sähköpostitse, sopimuksen yhteystiedoissa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Päättymisestä voidaan ilmoittaa myös muina aikoina, mutta virallisesti viimeistään viikko ennen sen päättymistä.

Kun sopimuskausi päättyy ja sopimusta halutaan jatkaa, tehdään uusi sopimus ja palvelu jatkuu normaalisti. Uutta sopimusta tarjotaan sopimuksen päättymisilmoituksessa suoraan, josta sen voi hyväksyä. Mikäli sopimusta ei haluta jatkaa, suljetaan palvelin kuukauden sisällä tilauksen päättymisestä. Tilaaja on vastuussa varmuuskopioinnista ja tietojen talteen ottamisesta, ellei sopimuksen luonne sitä erikseen sisällytä.

Toimittaja ei ole vastuussa palveluiden käyttö- ja huoltokatkoksista.

Kaikkiin webhotelli sopimuksiin sisältyy tekninen tuki, Toimittaja vastaa, että palveluissa kaikki toimii, kuten sopimuksessa on sovittu.

Muut ehdot

Toimittajalla on oikeus käyttää toteutettuja töitä ja Tilaajan palautetta referensseinään, ellei tilaaja sitä erikseen kiellä.

Toimittaja voi varata tilaajan puolesta Tilaajan toivoman verkkotunnuksen kolmannelta osapuolelta. Toimittaja ei ole vastuussa verkkotunnuksen uusimisesta ensimmäisen sopimuskauden jälkeen. Tilattu verkkotunnus rekisteröidään Tilaajan nimiin.

Tilaaja vastaa verkkotunnukseen liittyvän käyttäjätunnuksen ja salasanan säilyttämisestä. Toimittaja voi säilyttää verkkotunnukseen liittyviä tunnuksia, mikäli tilauksen mukainen työ sitä vaatii, esimeriksi ylläpitotehtävissä.

Mikäli Tilaajalla on verkkosivuillaan verkkokauppa tai muuta kaupallista toimintaa, toimittaja ei vastaa tilaajan toimintaan liittyvien tuotteiden tai palveluiden vastuista tai kustannuksista.

Jos Tilaaja on tilannut Toimittajalta verkkosivujen ylläpitopalvelun (webhotelli), Toimittajalla on oikeus sulkea Tilaajan webhotelli, mikäli Tilaaja ei maksa verkkosivujen ylläpitoon kohdistuvia laskuja ajallaan tai Tilaaja käyttää webhotellia lainvastaiseen toimintaan. Webhotellin uudelleenavauksesta Toimittaja on oikeutettu periä kohtuullinen korvaus, mikäli sulkeminen on tapahtunut Toimittajasta riippumattomasta syystä.

Toimittaja ei vastaa huoltotöiden, teknisten ongelmien tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista webhotellista. Toimittaja ei myöskään vastaa edellä mainituista asioista johtuvasta tiedon viivästymisestä, muuttumisesta tai esimerkiksi tiedostojen katoamisesta.

Projekteista otetaan luovutushetkellä varmuuskopio, jota säilytetään 30 vuorokautta niiden julkaisemisesta. Tämän jälkeen varmuuskopiointi on Tilaajan vastuulla. Jos verkkosivujen ylläpito on tilattu Toimittajalta, varmuuskopiointi tehdään viikoittain ja kutakin varmuuskopioita säilytetään 7 vuorokauden ajan. Mahdollisesta Tilaajan aiheuttamasta tai Tilaajan toimesta aiheutuneesta ongelmatilanteesta, varmuuskopioinnin palauttamisesta veloitetaan erikseen, ellei sopimukseen sisälly ylläpitopalvelu.

Salasanat ovat Tilaajan vastuulla. Toimittaja ei vastaa missään tapauksessa Tilaajan salasanojen hakkeroinnista tai muusta väärinkäytöksistä. Tilaaja on velvollinen huolehtimaan salasanojen turvallisuudesta ja vaihtamisesta säännöllisesti.

Tilaaja vastaa tietoturvapäivityksistä. Toimittaja ei vastaa mistään tietoturvan laiminlyönneistä ja tietomurroista johtuvista vahingoista. Tiedostojen puhdistamisesta laskutetaan käytetyn työmäärän mukaisesti erikseen, mikäli Tilaaja on laiminlyönyt palvelun tietoturvan.

Jos Tilaaja on tilannut toimittajan verkkosivujen ylläpitopalvelun ja maksanut siihen kohdistuvat laskut ajallaan, Toimittaja vastaa sivuston tietoturvasta ja puhdistaa tiedostot haittakoodista maksutta. Toimittaja ei kuitenkaan vastaa muusta tietomurron mahdollisesti aiheuttamista suorista tai välillisistä vahingoista.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Tilaajan ja Toimittajan välisin neuvotteluin. Ellei neuvottelemalla saada molempia osapuolia tyydyttävää ratkaisua, ratkaistaan kiista Toimittajan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Sopimusehdot.pdf